ما عدد نیستیم

ما برای مسئولین، عدد و رقم نیستیم که نمودارها را بالا و پایین کنیم.